Contactregistratie en Gezondheidscheck

Privacy is en blijft ook tijdens de coronacrisis belangrijk. Eén van de maatregelen die een grote impact heeft op onze privacy is de contactregistratie en gezondheidscheck. Dit is, in het kader van het bron- en contactonderzoek van de lokale GGD, een vereiste. De Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES geeft informatie over het waarborgen van de privacy bij de nieuwe maatregelen.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek is belangrijk om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat houdt het bron- en contactonderzoek in en hoe ziet het eruit in de praktijk?
Het bron- en contactonderzoek is een onderzoek dat de lokale GGD doet als er sprake is van een positieve casus van de coronavirus. De lokale GGD neemt dan contact op met iedereen die op desbetreffende dag ook aanwezig was bij het publieke plaats. Op die manier probeert de lokale GGD verspreiding van de virus te minimaliseren.

Het is wettelijk bepaald bij welke instanties de contactregistratie en gezondheidscheck verplicht is. Het gaat hierbij om publieke plaatsen. Onder publieke plaatsen wordt o.a. verstaan restaurants met bijbehorende terras, alle andere vormen van inrichtingen waarbij de mogelijkheid bestaat om eten en drinken te kopen en ter plekke te nuttigen bijvoorbeeld strandterrassen en andere vormen van voor het publiek openstaande gebouwen waaronder bijvoorbeeld kerken, sporthallen, spa en wellness zaken en casino’s. Supermarkten en toko’s hebben geen registratieplicht.

Bij de contactregistratie wordt de persoonsgegevens van de bezoekers/ klanten geregistreerd. Het gaat hierbij om gegevens die de lokale GGD, indien dat nodig is, kan gebruiken om in contact te komen met de klant/ bezoeker. Datum, naam, en telefoonnummer e/o email is voldoende voor het beoogde doel. Woonadres, sedula nummer en geboortedatum zijn niet noodzakelijk. Voordat de persoonsgegevens geregistreerd worden hoort de klant/ bezoeker toestemmingToestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
hiervoor te geven.

Beveiliging en bewaartermijn

De eigenaar van onder andere restaurants en of (strand) terras en andere voor het publiek openstaande gebouwen moet ervoor zorgen dat de contactgegevens van de bezoekers/ klanten niet zichtbaar zijn voor onbevoegden. Met onbevoegden wordt zowel personeel als andere klanten/ bezoekers bedoeld. Daarnaast moet de eigenaar van de locatie ervoor zorgen dat de contactgegevens veilig worden bewaard zodat verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik niet plaatsvindt. In totaal moeten de contactgegevens 14 dagen worden bewaard en moeten ze na die 14 dagen op een zorgvuldige wijze worden vernietigd.

Gezondheidscheck

De verwerking van persoonsgegevensVerwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
betreffende iemands gezondheid is bij het uitblijven van een wettelijke grondslag voor de verwerking verboden, tenzij dit noodzakelijk is voor een betreffende instelling of beroepspraktijk. Noodzaak moet altijd worden bewezen.

Het opnemen van de temperatuur van klanten/ bezoekers is een vorm van het verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. Wordt de temperatuur alleen afgelezen dan is er geen sprake van verwerking en dus wordt niet in strijd met de Wbp BES gehandeld. Onder verwerking wordt verstaan elke handeling of geheel van handelingen waaronder ook het vastleggen en bewaren van gegevens.

Privacy van klanten/ bezoekers moet ten alle tijden gewaarborgd worden. Bij het registeren/ verwerken van persoonsgegevens dient alleen hetgeen noodzakelijk is geregistreerd/ verwerkt te worden. De inbreuk op de privacy van de klant/ bezoeker mag nooit groter zijn dan noodzakelijkNoodzaak
De persoonsgegevens moeten nodig zijn om het beoogde doel te bereiken zonder dat daarbij onevenredig inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de klant/ bezoeker.
voor het beoogde doel.