Inzage Recht Algemeen

Inzage vragen

Een burger heeft in principe recht op inzage in al zijn/haar persoonsgegevens.

Algemeen

Reactie termijn: binnen 4 weken per brief of e-mail.
Uitzondering hierop: 8 weken indien het verzoek ingewikkeld is. Ook indien er meerdere verzoeken zijn ingediend.
De organisatie moet dan wel binnen 4 weken laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

Identiteit controleren

Bij het inzageverzoek moet de organisatie de identiteit van de verzoeker eerst controleren. Er zijn verschillende manieren om de identiteit te controleren. Een kopie van de identiteitsbewijs opvragen mag bijna nooit tenzij de organisatie aangeeft dat dit noodzakelijk is voor identificatie.
Voorwaarde: er moet een veilige manier van verstrekking worden gegarandeerd.

Wat kan getoetst worden middels een inzage verzoek?

Verzoeker moet kunnen contro-leren of zijn/haar gegevens klop¬pen, en of de organisatie zijn/haar gegevens op de juiste manier heeft verwerkt. Hier wordt ook bedoeld met wie de organisatie zijn/haar gegevens deelt en waarom.

Welke informatie hoort de verzoeker te krijgen?

 • Kopie persoonsgegevens of
 • Compleet overzicht
 • Additionele informatie zoals:
  • Doel van de gegevens die gebruikt worden.
  • Soort gegevens die gebruikt worden.
  • Met wie worden de gegevens gedeeld.
  • Doorgifte van persoonsgegevens buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  • Bewaartermijn van de persoonsgegevens.
  • Wat de privacy rechten van de verzoeker zijn.
  • Hoe komt de organisatie aan de persoonsgegevens.
  • Of de organisatie automatische besluiten over mensen neemt, inclusief profilering.

Kloppen de persoonsgegevens niet?

De verzoeker kan vragen om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen en/of te wissen als die niet kloppen of in strijd met de wet wordt gebruikt.

Mag een organisatie weigeren om inzage te geven?

 • Ja, soms mag dat, maar alleen bij hoge uitzondering.
  (er wordt buiten proportioneel veel verzoeken ingediend). Ook staat er een aantal situaties in de wet waarin een
  organisatie het inzageverzoek mag weigeren.
 • Indien door het inzageverzoek de administratieve lasten voor de organisatie extreem hoog worden: dan in uitzonderlijke gevallen kan het inzageverzoek worden geweigerd.

Wettelijke uitzonderingen

Een organisatie mag in bepaalde gevallen inzage in persoons¬gegevens weigeren. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor:

 1. de veiligheid van de staat;
 2. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 3. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 4. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
 5. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Gedeeltelijk inzage weigeren

De organisatie kan gedeeltelijke inzage weigeren.
Bijvoorbeeld om informatie in het dossier af te schermen die over iemand anders gaat.

Argumenten voor weigering

De organisatie moet kunnen laten zien dat de organisatie een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.
De organisatie moet kunnen laten zien dat de organisatie een zorgvuldige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.