Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Wanneer mag een organisatie persoonsgegevens van een identiteitsbewijs overnemen of hiervan een kopie maken?

Gegevens overnemen
De organisatie kan na het tonen eventueel noteren om welk identiteitsbewijs het ging en het nummer hiervan. In enkele gevallen zijn organisaties wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs over te nemen.

 Kopie identiteitsbewijs
Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs.