Over de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES, (de Commissie) heeft als onafhankelijke toezichthouder de taak om toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). De Commissie – opgericht in april 2014 – is tevens belast met het toezicht op de verwerking van politiegegevens en de basisadministraties persoonsgegevens in Caribisch Nederland.

De bescherming van persoonsgegevens en de Commissie zelf staan in Caribisch Nederland nog in de kinderschoenen. De Commissie heeft daarom besloten zich gedurende de eerste twee à drie jaar vooral te richten op het geven van voorlichting en het stimuleren van bewustwording omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Daarna start de Commissie met de toezichtfase, waarbij audits uitgevoerd kunnen worden.

De Commissie werkt toe naar een gevoelde verantwoordelijkheid van mensen en organisaties op de eilanden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Totstandkoming Wbp BES

Vóór de invoering van de Wbp BES was er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen algemene regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Wel werd het recht op privacy beschermd door internationale verdragen. Sinds 10 oktober 2010 geldt de bescherming van persoonsgegevens van artikel 10 van de Grondwet en is de werking van het Dataverdrag van Straatsburg en het Aanvullend Protocol uitgebreid tot Caribisch Nederland.

De Wbp BES is een direct uitvloeisel van het laatstgenoemde verdrag en protocol, waarin gedetailleerde richtlijnen zijn opgenomen ter bescherming van persoonsgegevens. De Wbp BES is gebaseerd op de in het Europese deel van Nederland geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er is echter een aantal verschillen zoals het ontbreken van de meldingsplicht van bepaalde gegevensverwerkingen bij de toezichthouder alsook het ontbreken van voorafgaande onderzoeken door de toezichthouder voor risicovolle gegevensverwerkingen. Daarnaast kent de Wbp BES geen mogelijkheid om over te gaan tot het instellen van een functionaris voor de gegevensbescherming.

De wetgever heeft deze verschillen blijkens de parlementaire stukken willen introduceren om een overbelasting van bestuursorganen en het bedrijfsleven in Caribisch Nederland te voorkomen. In 2013 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een projectteam, ‘Project implementatie Wbp BES’, in het leven geroepen met als doel te voorzien in de inrichting, positionering en bemensing van de Commissie. Het projectteam is op zowel organisatorisch als inhoudelijk verkennend niveau aan de slag gegaan en heeft daarmee de weg gebaand voor de start van de Commissie per 1 april 2014.

Samenstelling Commissie

Als uitvloeisel van het projectteam ‘Project implementatie Wbp BES’ zijn met ingang van 1 april 2014 een voorzitter en twee andere leden bij koninklijk besluit benoemd. Tevens is per die datum de Regeling rechtspositie leden Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES in werking getreden. Daarin is onder meer bepaald dat functies en nevenfuncties van de leden openbaar moeten worden gemaakt. Een actuele opgave van de hoofd- en nevenfuncties ligt zowel bij de Minister van Veiligheid en Justitie als bij de Commissie ter inzage en zijn gepubliceerd op deze website.

Hoofd en nevenfuncties leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 maart 2023

Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de Regeling rechtspositie leden Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES), maakt de CBP BES hierbij de nevenfuncties van de leden van de commissie openbaar.

Hoofd- en nevenfuncties voorzitter CBP BES, de heer Glenn Thodé:

▪ Hoofdfunctie: Onderwijsmedewerker Strafrecht en Strafprocesrecht,
Rijksuniversiteit Groningen
▪ Lid College financieel toezicht voor de BES
▪ Voorzitter Stichting Nature Trust
▪ Lid NWO Programmacommissie Caribisch Onderzoek
▪ Voorzitter Commissie sociaal minimum Caribisch deel van Nederland

Hoofd- en nevenfuncties lid CBP BES, de heer Jacques van Eck:

▪ Voormalig hoofdfunctie: Oud Staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
▪ Coach en mentor bij intercoach en Comenius leergangen
▪ Vicevoorzitter van de Raad voor de Journalistiek
▪ Vrijwilliger/Uitvaartspreker bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding