Wet bescherming persoonsgegevens BES

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Caribisch Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens BES.

De Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) is gebaseerd op de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en is sinds 10 oktober 2010 in werking getreden. Lees meer over de totstandkoming van de Wbp BES.

De Wbp BES regelt ook de taken en bevoegdheden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES. De Commissie is overeenkomstig de Wbp BES als onafhankelijke toezichthouder ingesteld.

Belangrijkste bepalingen Wbp BES
De belangrijkste bepalingen uit de Wbp BES over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Toelichting
Een toelichting op de Wbp BES is te vinden in de memorie van toelichting op de Wbp (ook van toepassing op de Wbp BES).