Privacyverklaring datalek melden (vooralsnog géén meldplicht datalek in de BES)

Deze pagina is onderdeel van de privacyverklaring van CBP BES. Daar leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacyverklaring datalek melden

Meldt u een datalek bij de Commissie Toezicht Bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CBP BES)? Dan verwerkt de CBP BES uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Welke gegevens?

U bent (nog) niet verplicht een datalek bij ons te melden. Mocht u dit toch willen doen dan hebben we uw naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Bent u niet de contactpersoon voor de melding? Dan vragen wij u om ook de contactgegevens van de contactpersoon te registreren (bijvoorbeeld de privacy officer van uw organisatie indien van toepassing).

Het is niet nodig om de persoonsgegevens te vermelden van degene(n) die getroffen is/zijn door het datalek, de zogeheten betrokkene(n). Wis de persoonsgegevens van de betrokkene(n) zoveel mogelijk als u een bijlage meestuurt met uw melding.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen over uw melding. Bijvoorbeeld als we een vraag hebben over de melding.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren. Deze grondslag staat in artikel 8, lid 1, sub e van de Wet Bescherming persoonsgegevens BES.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dat staat in de Archiefwet. Wanneer wij uw persoonsgegevens bewaren, doen wij dat dus omdat dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze grondslag staat in artikel 8, lid 1, sub c van de Wbp BES.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de meldingen van datalekken, inclusief uw contactgegevens, zolang het noodzakelijk is voor de behandeling van uw melding.

Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Wij kunnen gegevens uit datalekmeldingen delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek (artikel 9 lid 3 Wbp BES)

Wij delen deze gegevens:

  • de in de melding genoemde aantallen;
  • antwoorden op gesloten vragen;
  • het KvK-nummer.

Wij hebben passende waarborgen getroffen om de persoonsgegevens te verstrekken aan het CBS. Daarnaast beschikt het CBS over de nodige waarborgen om uw persoonsgegevens conform de wet te verwerken. Vanaf het moment dat het CBS de gegevens uit de datalekmeldingen heeft ontvangen, is het CBS de (verwerkings)verantwoordelijke.

Naar de privacyverklaring