Privacyverklaring Commissie Toezicht Bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CBP BES)

Dit is de privacyverklaring van de Commissie Toezicht Bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CBP BES). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

De CBP BES is de onafhankelijke toezichthouder voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Wij letten er dus op dat organisaties die uw persoonsgegevens gebruiken, zich aan de privacywetgeving houden.

Wij verwerken zelf ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de CBP BES?

Neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen.

Cookies

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zo veel mogelijk. Lees meer in onze Cookieverklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taak als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens uit te voeren. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Bonaire, Sint Eustatius en Saba en behandelen privacymeldingen. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens als dat noodzakelijk is.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u een signaal of een datalek meldt.

Maar het kan ook dat uw persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen zonder dat u deze informatie zelf heeft aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat wij uit eigen beweging onderzoek doen naar uw organisatie of omdat iemand een klacht over u heeft ingediend. Ook kunnen wij informatie uit openbare bronnen halen en vastleggen.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Als CBP BES mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 8 van de Wet Bescherming persoonsgegevens BES.

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is om onze taak uit te oefenen als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. Dit is een taak van algemeen belang (artikel 8, eerste lid, onder e, van de AVG). Welke taken wij als toezichthouder hebben staat in de Wbp BES.

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wbp BES) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 8, eerste lid, onder c, van de Wbp BES).

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens van u? Dan mogen wij dat doen vanwege het zwaarwegend algemeen belang daarvan én passende waarborgen worden geboden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (artikel 23, eerste lid onder e Wbp BES jo. artikel 13 Wbp BES).

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de CBP BES uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet BES staat (de ministeriele regelingen Archiefwet BES zijn bij het opstellen van deze privacyverklaring nog niet vastgesteld).

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen het Caribisch deel van Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU), in het bijzonder Europees deel van Nederland. Of soms ook daarbuiten, bijvoorbeeld Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Als wij uw gegevens buiten de EU en Caribisch deel van Nederland delen, informeren wij u daar apart over.

We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met:

  • de organisatie waar uw klacht over gaat;
  • derden waarbij de CBP BES informatie opvraagt tijdens onderzoek;
  • andere toezichthouders;
  • het Openbaar Ministerie.

Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag. Of als we een samenwerkingsovereenkomst hebben. En het noodzakelijk is om gegevens te delen om onze taken uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Ook kunnen wij gegevens delen met organisaties voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Wij treffen hierbij passende waarborgen om uw privacy te beschermen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacyrechten . U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Tot slot kunt u bezwaar (conform de Wet Administratieve Rechtsspraak BES) maken tegen de beslissing op een inzage- en correctie verzoek (artikel 27, 28, 30, tweede lid Wbp BES) als ook een beslissing naar aanleiding van verzet (artikel 32 of 33 Wbp BES). Indien u het niet eens bent met hoe wij uw gegevens verwerken, dan verzoeken we u contact op te nemen met ons.

Meer informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende situaties waarin de CBP BES persoonsgegevens verwerkt. We leggen uit welke soorten gegevens we verwerken, voor welke doelen we dit doen, op basis van welke grondslagen en hoe lang we de gegevens bewaren.