Cameratoezicht op de werkplek

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen diefstal of beschadiging van eigendommen. Ook kan een werkgever camera’s gebruiken om het personeel en de eventuele klanten te beschermen. Werkgevers moeten echter aan een aantal voorwaarden voldoen voordat zij camera’s mogen ophangen. De inbreuk op de privacy van de werknemers is immers groot. Verborgen camera’s zijn alleen bij grote uitzondering toegestaan.

Wanneer mag mijn werkgever camera’s ophangen op de werkplek?

Uw werkgever mag alleen camera’s ophangen als hij een zogeheten gerechtvaardigd belang heeft en het cameratoezicht hierbij noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang
Een gerechtvaardigd belang van uw werkgever kan beveiliging van eigendommen zijn. Ook bescherming van u en de klanten kan een belang zijn dat cameratoezicht rechtvaardigt. Het is niet toegestaan dat uw werkgever camera’s inzet met als doel u als werknemer te beoordelen. Dat maakt een te grote inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer.

Noodzaak cameratoezicht
Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat uw werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Uw werkgever moet eerst nagaan of er niet een andere middel mogelijk is dan cameratoezicht, dat minder ingrijpend is voor uw privacy. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan, maar moet het onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets
Heeft uw werkgever een gerechtvaardigd belang en is het cameratoezicht noodzakelijk? Voordat hij kan beginnen met cameratoezicht, moet hij eerst nog een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat uw werkgever uw belangen en rechten afweegt tegen zijn eigen belang.

Informatieplicht cameratoezicht
Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u en de eventuele klanten weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Doet uw werkgever dit niet, dan kan hij strafbaar zijn.

Gebruik beelden voor ander doel verboden
Zet uw werkgever bewakingscamera’s in voor de beveiliging van werknemers en/of bezittingen? Dan mag hij de beelden hiervan niet gebruiken om u aan te spreken of te beoordelen op uw functioneren. Uw werkgever mag de beelden in principe alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

Mag mijn werkgever verborgen camera’s gebruiken?

Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar wordt er bijvoorbeeld veel gestolen of gefraudeerd binnen uw organisatie? Dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

Voorwaarden verborgen camera
Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een einde te maken aan de diefstal of fraude.
  • Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Cameratoezicht op het toilet bijvoorbeeld gaat te ver.
  • Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.

Filmen voor trainingsdoeleinden verboden
Uw werkgever mag u niet stiekem filmen voor trainingsdoeleinden. Bijvoorbeeld mysteryshopping met een verborgen camera is niet toegestaan. Uw werkgever mag een verborgen camera alleen gebruiken om bijvoorbeeld diefstal of fraude op te sporen. En dan alleen nog als uiterste redmiddel. Voor andere doelen, zoals trainingsdoeleinden, is een verborgen camera een te zwaar middel.

Ook als uw werkgever u eerst om toestemming vraagt om u in het geheim te filmen, mag het niet. Als werknemer zult u zich wellicht onder druk gezet voelen door uw werkgever om toestemming te geven. Ook al wilt u eigenlijk niet gefilmd worden. Uw toestemming is dan niet vrijwillig en geldt daardoor niet.

Heimelijke controle personeel
Gebruik van een verborgen camera valt onder heimelijke controle van personeel en is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U leest hierover meer bij Controle van personeel.